Producenci
Promocje
RING 111 trimless Phase-Control wpuszczany biały
RING 111 trimless Phase-Control wpuszczany biały
305,04 zł 198,27 zł
szt.
SET TRU 57 LED M930 kinkiet czarny struktura
SET TRU 57 LED M930 kinkiet czarny struktura
662,97 zł 430,93 zł
szt.
Invisible Wall Fixture GROK
Invisible Wall Fixture GROK
1 509,00 zł 980,85 zł
szt.
NOWODVORSKI PROFILE EYE SUPER WHITE A 9324
NOWODVORSKI PROFILE EYE SUPER WHITE A 9324
169,00 zł 126,75 zł
szt.
POCKET mini LED kinkiet
POCKET mini LED kinkiet
367,77 zł 239,05 zł
szt.
London Big
London Big
759,65 zł 531,75 zł
szt.
FLORENCJA NORLYS
FLORENCJA NORLYS
512,00 zł 358,40 zł
szt.
OSLO
OSLO
466,17 zł 326,31 zł
szt.
Lofoten
Lofoten
821,27 zł 574,88 zł
szt.
CERES 111 track czarny
CERES 111 track czarny
522,75 zł 339,78 zł
szt.
SQUARES 111x2 230V Phase-Control wpuszczany czarny
SQUARES 111x2 230V Phase-Control wpuszczany czarny
507,99 zł 330,19 zł
szt.

        

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

 

hager

HAGER BERKER

Oferta HAGER BERKER to:

  • osprzęt elektroinstalacyjny
  • Analogowe i cyfrowe zegary sterujące Hager to szeroka paleta możliwości stero­wania pracą urządzeń elek­trycz­nych.
  • System Hager KNX ułatwia wszystko już na star­cie. Podczas budowy czy remontu domu instalator, równolegle z prze­wodami zasilającymi 230 V, może położyć prze­wody magistralne, łączące ze sobą wszystkie elementy, takie jak: łącz­niki, sensory, termo­staty, czuj­niki ruchu oraz oświe­tle­nie. W rezul­tacie otrzymu­jemy kompletny, pewny system stero­wania tymi elemen­tami, jednocze­śnie zapew­nia­jący wzrost bezpie­czeń­stwa oraz oszczęd­ności ener­gii
  • Czuj­niki dymu i ciepła firmy Hager z apro­batą VdS do zasto­sowań w budow­nic­twie miesz­ka­nio­wym, wykrywają pożar we wcze­snym jego stadium i generują sygnał alar­mowy w formie sygnału dźwię­ko­wego i optycz­nego.

Dostępne serie osprzętu elektroinstalacyjnego Hager:

lumina soul to propo­zycja dla tych, którzy cenią proste rozwią­zania. Seria zapewnia pełną funk­cjonal­ność, a jednocze­śnie jest subtelnym dodat­kiem do każdego wnętrza.

lumina intense Trzy klasyczne kolory, które otwie­rają nowe możliwości aran­żacji. Białe, srebrne i czarne akcesoria z serii lumina intense zapro­jek­to­waliśmy z myślą o osobach, które ocze­kują dosko­nałej harmo­nii.

lumina passion Odkryj nowe możliwo­ści. Dzięki szlachetnym materiałom użytym do produkcji ramek, zwykły łącznik staje się wyjąt­kowym detalem, który zachwyci nawet najbar­dziej wyma­ga­jących twórców własnego stylu.

Dostępne serie osprzętu elektroinstalacyjnego Berker:

Berker B.Kwadrat Ponad­czasową Serię Berker B.Kwadrat cechuje prostota i funk­cjonal­ność. Uniwer­salny design w połączeniu z rozbu­dowanym asor­ty­mentem sprawia, że seria ta dosko­nale sprawdzi się w każdym wnętrzu - począwszy od miesz­ka­nio­wych, aż po biurowe i komer­cyjne.

Berker B.3 To elegancki design w oprawie szlachet­nych materia­łów. Dzięki różnorod­ności dostęp­nych kolorów, seria ta może stać się uzupeł­nie­niem wyjąt­ko­wych aran­żacji, dosko­nale współgra z nowocze­snymi wnętrzami zarówno w biurach, jak i domach.

Berker B.7 dosko­nale sprawdzi się zarówno w klasycz­nych, jak i nowocze­snych wnętrzach. Ostry kontur w połączeniu z delikatną fakturą ramki sprawia, że łącz­niki dodają

Berker Q.1 Berker Q.1 to seria, której powierzchnia w dotyku przy­po­mina aksamit. Ta delikat­ność w połączeniu z klasycznym kształtem sprawia, że osprzęt ten dosko­nale kompo­nuje się zarówno z nowocze­snymi, jak i tradycyj­nymi wnętrzami.

Berker Q.3 to seria cechu­jąca się dużą wytrzyma­ło­ścią. Jest wyko­nana z duro­plastu - wyso­kiej jakości tworzywa, odpor­nego na czyn­niki takie jak: zadrapa­nia, uszko­dze­nia,

Berker Q.7 to seria cechu­jąca się dużą wytrzyma­ło­ścią. Jest wyko­nana z duro­plastu - wyso­kiej jakości tworzywa, odpor­nego na czyn­niki, takie jak zadrapania i uszko­dzenia mechaniczne. Ramki dostępne są w kilku wersjach kolorystycz­nych.

Berker K.1 Minima­lizm dosko­nale sprawdza się w nowocze­snych aran­żacjach. Mówi się, że mniej znaczy więcej. Seria Berker K.1 to proste formy zamknięte w wyso­kiej jakości tworzywie, które dosko­nale dopa­sują się do wielu wnętrz.

Berker K.5 poprzez swój design, prostą formę i wyko­nanie z wyso­kiej jakości stali szlachetnej lub alumi­nium, dosko­nale sprawdzi się w nowocze­snych wnętrzach oraz urzeknie użyt­kow­ników, którzy cenią sobie wysoką jakość i minima­lizm.

Berker R.1 charak­teryzuje ponad­czasowy design, delikatny i subtel­nielnie zaogrąglony kontur ramki oraz wysoka jakość. Dzięki różnorod­ności materiałów i kolorów, seria stanowi wspa­niały dodatek do każdego pomiesz­cze­nia.

Berker R.3 jest kwin­tesencją kontrastu - prosto­kątny kontur ramki w połączeniu z zaokrąglonym elementem centralnym zapewnia wyjąt­kowy odbiór wizualny. Seria ta jest idealnie dopa­so­wana do montażu w kana­łach instalacyj­nych. Ozna­czone arty­kuły w połączeniu z kompletem uszczelek mogą być wyko­rzystane do podtyn­kowej bryzgosz­czelnej instalacji IP44.

Berker R.8 oferuje szklane ramki, tak smukłe by wyglądały na niemalże równe ze ścianą. Ich grubość wynosi zale­dwie 3 mili­metry. Sprawia to, że prezen­tują się niezwykle elegancko i nowocze­śnie. Co więcej, Berker R.8 można łączyć ze wszyst­kimi elemen­tami central­nymi serii Berker R.1 oraz Berker R.3.

Berker Serie 1930 Firmę Berker i szkołę Bauhaus łączy nie tylko ten sam rok założenia, ale także zami­łowanie do prostych form i czystej funk­cjonal­no­ści. Upodobanie to prze­jawia się w Serie 1930, której łącz­niki i gniazda ożywiają filozofię Bauhausu.

Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosen­thal powstała we współ­pracy z najbar­dziej kreatywną marką niemiec­kiej porcelany Rosen­thal. Tym samym powrócono do korzeni klasycz­nych łącz­ników obro­to­wych, podob­nych do tych, używanych przez mistrzów Bauhausu.

Berker Glas­serie wyko­nana z prze­zro­czystego szkła, została zapro­jek­to­wana we współ­pracy z wydziałem badań nad archi­tek­turą, na arty­stycznej uczelni Bauhaus w Dessau. Seria ta dosko­nale prezen­tuje się w klasycz­nych, ponad­czaso­wych wnętrzach.

Berker R.classic to klasyczne łącz­niki obro­towe w nowocze­snym wydaniu. Płytki ze szlachet­nych materiałów z delikat­nymi kontu­rami pozbawione całko­wicie ramek, zostały zestawione z solidną podstawą z tworzywa, dostęp­nego w różnych kolorach.

Berker TS to nie tylko niezwykły design. W tym programie możesz posługiwać się również inteligent­nymi syste­mami sterującymi: KNX, Berker.Net oraz tebis TX. Wybór kolorów i materiałów daje pełną swobodę Twojej kreatyw­ności w urządzaniu pomiesz­czeń.

Berker B.IQ łączy kreatyw­ność, inteligentną tech­nologię i niezwykły design w jednym. Przy­cisk umoż­liwia połączenie wielu funkcji systemu KNX tak, aby w prosty sposób sterować inteligent­nymi budyn­kami.

Berker TS Sensor Sensor doty­kowy umoż­liwia między innymi stero­wanie świa­tłem oraz obsługę żaluzji i rolet. Cechuje się idealnie gładką powierzchnią i wysoką czuło­ścią na dotyk. Goto­wość pracy oraz stany prze­łączania sygna­lizowane są za pomocą diod LED. Berker TS Sensor jest idealnym rozwią­zaniem do szcze­gólnie wyma­ga­jących wnętrz.

Berker W.1 posiada stopień ochrony IP55, dlatego jest odpo­wiednim rozwią­zaniem w miej­scach, w których instalacja elek­tryczna narażona jest na bezpo­średnie dzia­łanie wody. Łącz­niki i gniazda w tonacji alumi­nium dosko­nale prezen­tują się na tle szero­kiej gamy modnych materiałów elewacyj­nych. Dodat­kowo innowacyjny design podkreśla opcjonalne podświe­tlenie ramki chłodnym świa­tłem o niebie­skiej barwie.

Berker IP44 to seria podtyn­kowa bryzgosz­czelna, prze­zna­czona przede wszystkim do zasto­so­wania w miej­scach takich jak basen, pral­nia, garaż czy zewnętrzny taras. Ramki i inne płytki czołowe wyko­nane są z termo­plastu, a mechanizmy wyłącz­ników oraz gniazd dzie­lone są z innymi seriami One.Plat­form.

Berker Integro Flow poprzez swój minima­listyczny design oraz prostą i szybką instalację staje się idealnym zasto­so­waniem w meblach kuchen­nych, w branży sanitarnej oraz wszędzie tam, gdzie wyma­gana jest kompak­towa budowa oraz wszech­stronna funk­cjonal­ność.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl