Producenci
Promocje
SATELLITE LED 230V M930 27° wpuszczany czarny struktura PRODUKT POEKSPOZYCYJNY
SATELLITE LED 230V M930 27° wpuszczany czarny struktura PRODUKT POEKSPOZYCYJNY

271,20 zł

Cena regularna: 452,00 zł

szt.
SANDVIK 1x25W/GU10 NORLYS OPRAWA POEKSPOZYCYJNA
SANDVIK 1x25W/GU10 NORLYS OPRAWA POEKSPOZYCYJNA

350,00 zł

Cena regularna: 508,86 zł

szt.
AQform DARK POINTS 22 LED M930 44' kolor czarny OPRAWA POEKSPOZYCYJNA
AQform DARK POINTS 22 LED M930 44' kolor czarny OPRAWA POEKSPOZYCYJNA

300,00 zł

Cena regularna: 760,00 zł

szt.
MAXI CUBE EXTERIOR LED WW alu IP65 OPRAWA POEKSPOZYCYJNA
MAXI CUBE EXTERIOR LED WW alu IP65 OPRAWA POEKSPOZYCYJNA

150,00 zł

Cena regularna: 300,00 zł

szt.
PET mini 17 lens 4000K kolor biały natynkowy OPRAWA POEKSPOZYCYJNA
PET mini 17 lens 4000K kolor biały natynkowy OPRAWA POEKSPOZYCYJNA

100,00 zł

Cena regularna: 450,00 zł

szt.
Kinkiet AQForm Pex LED 230V 4000K Hermetic Wall Antracyt Struktura
Kinkiet AQForm Pex LED 230V 4000K Hermetic Wall Antracyt Struktura

200,00 zł

Cena regularna: 300,00 zł

szt.
AQform AQUATIC LEDWW BIAŁY SQUARE IP65 OPRAWA POEKSPOZYCYJNA
AQform AQUATIC LEDWW BIAŁY SQUARE IP65 OPRAWA POEKSPOZYCYJNA

100,00 zł

Cena regularna: 596,00 zł

szt.
Aqform PET 12 zoom LED 230V 3000K natynkowy kolor biały OPRAWA POEKSPOZYCYJNA
Aqform PET 12 zoom LED 230V 3000K natynkowy kolor biały OPRAWA POEKSPOZYCYJNA

150,00 zł

Cena regularna: 573,18 zł

szt.
Oprawa wpuszczana AQUATIC round LED 230V hermetic 1 LED WW  OPRAWA POEKSPOZYZYCJNA
Oprawa wpuszczana AQUATIC round LED 230V hermetic 1 LED WW OPRAWA POEKSPOZYZYCJNA

100,00 zł

Cena regularna: 350,00 zł

szt.
AQFORM QUPET MINI LED KINKIET kolor czarny OPRAWA POEKSPOZYZYCJNA
AQFORM QUPET MINI LED KINKIET kolor czarny OPRAWA POEKSPOZYZYCJNA

100,00 zł

Cena regularna: 646,00 zł

szt.

        

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

 

hager

HAGER BERKER

Oferta HAGER BERKER to:

  • osprzęt elektroinstalacyjny
  • Analogowe i cyfrowe zegary sterujące Hager to szeroka paleta możliwości stero­wania pracą urządzeń elek­trycz­nych.
  • System Hager KNX ułatwia wszystko już na star­cie. Podczas budowy czy remontu domu instalator, równolegle z prze­wodami zasilającymi 230 V, może położyć prze­wody magistralne, łączące ze sobą wszystkie elementy, takie jak: łącz­niki, sensory, termo­staty, czuj­niki ruchu oraz oświe­tle­nie. W rezul­tacie otrzymu­jemy kompletny, pewny system stero­wania tymi elemen­tami, jednocze­śnie zapew­nia­jący wzrost bezpie­czeń­stwa oraz oszczęd­ności ener­gii
  • Czuj­niki dymu i ciepła firmy Hager z apro­batą VdS do zasto­sowań w budow­nic­twie miesz­ka­nio­wym, wykrywają pożar we wcze­snym jego stadium i generują sygnał alar­mowy w formie sygnału dźwię­ko­wego i optycz­nego.

Dostępne serie osprzętu elektroinstalacyjnego Hager:

lumina soul to propo­zycja dla tych, którzy cenią proste rozwią­zania. Seria zapewnia pełną funk­cjonal­ność, a jednocze­śnie jest subtelnym dodat­kiem do każdego wnętrza.

lumina intense Trzy klasyczne kolory, które otwie­rają nowe możliwości aran­żacji. Białe, srebrne i czarne akcesoria z serii lumina intense zapro­jek­to­waliśmy z myślą o osobach, które ocze­kują dosko­nałej harmo­nii.

lumina passion Odkryj nowe możliwo­ści. Dzięki szlachetnym materiałom użytym do produkcji ramek, zwykły łącznik staje się wyjąt­kowym detalem, który zachwyci nawet najbar­dziej wyma­ga­jących twórców własnego stylu.

Dostępne serie osprzętu elektroinstalacyjnego Berker:

Berker B.Kwadrat Ponad­czasową Serię Berker B.Kwadrat cechuje prostota i funk­cjonal­ność. Uniwer­salny design w połączeniu z rozbu­dowanym asor­ty­mentem sprawia, że seria ta dosko­nale sprawdzi się w każdym wnętrzu - począwszy od miesz­ka­nio­wych, aż po biurowe i komer­cyjne.

Berker B.3 To elegancki design w oprawie szlachet­nych materia­łów. Dzięki różnorod­ności dostęp­nych kolorów, seria ta może stać się uzupeł­nie­niem wyjąt­ko­wych aran­żacji, dosko­nale współgra z nowocze­snymi wnętrzami zarówno w biurach, jak i domach.

Berker B.7 dosko­nale sprawdzi się zarówno w klasycz­nych, jak i nowocze­snych wnętrzach. Ostry kontur w połączeniu z delikatną fakturą ramki sprawia, że łącz­niki dodają

Berker Q.1 Berker Q.1 to seria, której powierzchnia w dotyku przy­po­mina aksamit. Ta delikat­ność w połączeniu z klasycznym kształtem sprawia, że osprzęt ten dosko­nale kompo­nuje się zarówno z nowocze­snymi, jak i tradycyj­nymi wnętrzami.

Berker Q.3 to seria cechu­jąca się dużą wytrzyma­ło­ścią. Jest wyko­nana z duro­plastu - wyso­kiej jakości tworzywa, odpor­nego na czyn­niki takie jak: zadrapa­nia, uszko­dze­nia,

Berker Q.7 to seria cechu­jąca się dużą wytrzyma­ło­ścią. Jest wyko­nana z duro­plastu - wyso­kiej jakości tworzywa, odpor­nego na czyn­niki, takie jak zadrapania i uszko­dzenia mechaniczne. Ramki dostępne są w kilku wersjach kolorystycz­nych.

Berker K.1 Minima­lizm dosko­nale sprawdza się w nowocze­snych aran­żacjach. Mówi się, że mniej znaczy więcej. Seria Berker K.1 to proste formy zamknięte w wyso­kiej jakości tworzywie, które dosko­nale dopa­sują się do wielu wnętrz.

Berker K.5 poprzez swój design, prostą formę i wyko­nanie z wyso­kiej jakości stali szlachetnej lub alumi­nium, dosko­nale sprawdzi się w nowocze­snych wnętrzach oraz urzeknie użyt­kow­ników, którzy cenią sobie wysoką jakość i minima­lizm.

Berker R.1 charak­teryzuje ponad­czasowy design, delikatny i subtel­nielnie zaogrąglony kontur ramki oraz wysoka jakość. Dzięki różnorod­ności materiałów i kolorów, seria stanowi wspa­niały dodatek do każdego pomiesz­cze­nia.

Berker R.3 jest kwin­tesencją kontrastu - prosto­kątny kontur ramki w połączeniu z zaokrąglonym elementem centralnym zapewnia wyjąt­kowy odbiór wizualny. Seria ta jest idealnie dopa­so­wana do montażu w kana­łach instalacyj­nych. Ozna­czone arty­kuły w połączeniu z kompletem uszczelek mogą być wyko­rzystane do podtyn­kowej bryzgosz­czelnej instalacji IP44.

Berker R.8 oferuje szklane ramki, tak smukłe by wyglądały na niemalże równe ze ścianą. Ich grubość wynosi zale­dwie 3 mili­metry. Sprawia to, że prezen­tują się niezwykle elegancko i nowocze­śnie. Co więcej, Berker R.8 można łączyć ze wszyst­kimi elemen­tami central­nymi serii Berker R.1 oraz Berker R.3.

Berker Serie 1930 Firmę Berker i szkołę Bauhaus łączy nie tylko ten sam rok założenia, ale także zami­łowanie do prostych form i czystej funk­cjonal­no­ści. Upodobanie to prze­jawia się w Serie 1930, której łącz­niki i gniazda ożywiają filozofię Bauhausu.

Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosen­thal powstała we współ­pracy z najbar­dziej kreatywną marką niemiec­kiej porcelany Rosen­thal. Tym samym powrócono do korzeni klasycz­nych łącz­ników obro­to­wych, podob­nych do tych, używanych przez mistrzów Bauhausu.

Berker Glas­serie wyko­nana z prze­zro­czystego szkła, została zapro­jek­to­wana we współ­pracy z wydziałem badań nad archi­tek­turą, na arty­stycznej uczelni Bauhaus w Dessau. Seria ta dosko­nale prezen­tuje się w klasycz­nych, ponad­czaso­wych wnętrzach.

Berker R.classic to klasyczne łącz­niki obro­towe w nowocze­snym wydaniu. Płytki ze szlachet­nych materiałów z delikat­nymi kontu­rami pozbawione całko­wicie ramek, zostały zestawione z solidną podstawą z tworzywa, dostęp­nego w różnych kolorach.

Berker TS to nie tylko niezwykły design. W tym programie możesz posługiwać się również inteligent­nymi syste­mami sterującymi: KNX, Berker.Net oraz tebis TX. Wybór kolorów i materiałów daje pełną swobodę Twojej kreatyw­ności w urządzaniu pomiesz­czeń.

Berker B.IQ łączy kreatyw­ność, inteligentną tech­nologię i niezwykły design w jednym. Przy­cisk umoż­liwia połączenie wielu funkcji systemu KNX tak, aby w prosty sposób sterować inteligent­nymi budyn­kami.

Berker TS Sensor Sensor doty­kowy umoż­liwia między innymi stero­wanie świa­tłem oraz obsługę żaluzji i rolet. Cechuje się idealnie gładką powierzchnią i wysoką czuło­ścią na dotyk. Goto­wość pracy oraz stany prze­łączania sygna­lizowane są za pomocą diod LED. Berker TS Sensor jest idealnym rozwią­zaniem do szcze­gólnie wyma­ga­jących wnętrz.

Berker W.1 posiada stopień ochrony IP55, dlatego jest odpo­wiednim rozwią­zaniem w miej­scach, w których instalacja elek­tryczna narażona jest na bezpo­średnie dzia­łanie wody. Łącz­niki i gniazda w tonacji alumi­nium dosko­nale prezen­tują się na tle szero­kiej gamy modnych materiałów elewacyj­nych. Dodat­kowo innowacyjny design podkreśla opcjonalne podświe­tlenie ramki chłodnym świa­tłem o niebie­skiej barwie.

Berker IP44 to seria podtyn­kowa bryzgosz­czelna, prze­zna­czona przede wszystkim do zasto­so­wania w miej­scach takich jak basen, pral­nia, garaż czy zewnętrzny taras. Ramki i inne płytki czołowe wyko­nane są z termo­plastu, a mechanizmy wyłącz­ników oraz gniazd dzie­lone są z innymi seriami One.Plat­form.

Berker Integro Flow poprzez swój minima­listyczny design oraz prostą i szybką instalację staje się idealnym zasto­so­waniem w meblach kuchen­nych, w branży sanitarnej oraz wszędzie tam, gdzie wyma­gana jest kompak­towa budowa oraz wszech­stronna funk­cjonal­ność.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl